دات نت نیوک
X
برگزار کننده کارگاههای :
1.تنوع طلبی
2.خرد عشق
3.آموزش زبان احساس در روابط عاطفی و زناشویی
4.عشق جوششی ، عشق کوششی
5.خودشناسی مبتنی بر نظریه انتخاب
6. روانشناسی عشق در شعر پارسی
7.حافظ شناسی
8.آموزش سبک های فرزندپروری
9.کارگاه رهایی از نگرانی و استرس اموشگاه سلاله کانون قلمچی
10.متد ایجاد آرامش و تمرکز
11.درمان اختلالات خواب
12.روان سنجی (تست های روانشناسی)
13.برگزاری دوره های سکس تراپی
14.درمان خیانت های زناشویی
15.درمان وسواس
16.درمان فراشناختی افسردگی
17.درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
18.مشاوره گیش از ازدواج
19.پیشگیری از طلاق
20.برگزاری دوره های مهارت های زندگی
21.تنوع طلبی مردان و زنان و ناپایداری لذت و تنوع در دنیای امروز
22.آموزش الفبای زبان تاثیرگذار(زبان احساس) در روابط بین فردی، شغلی و زناشویی
23.عشق جوششی عشق کوششی
24.مهارتهای شغلی
25.پرورش اعتماد به نفس و تقویت عزت نفس
26.مهارت های فرزندپروری
27.شناخت رابطه

ازدواج سفید - تغییر جنسیت -تنوع طلبی

موضوعات کارگاه ها